Tuyển dụng Giáo viên
[Đăng ngày: 25/06/2012]


          ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    PHÂN HIỆU PHÍA NAM          
 
       Số:          /CĐNĐSPN-HCTC                       Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2012
         
   THÔNG BÁO
                               Việc tuyển dụng giáo                             
                      ______________________________
            Trường Cao đẳng nghề Đường sắt (Phân hiệu tại phía Nam) có nhu cầu tuyển dụng giáo viên làm công tác giảng dạy, như sau:
1. Yêu cầu:
           Trình độ: Tốt nghiệp đại học hệ chính qui, chuyên ngành Tài chính Kế toán
           Chức danh công việc    :          Giáo viên
           Số lượng                     :          2 người
           Có đủ sức khỏe thực hiện công tác giảng dạy và công tác khác.
           Quyền lợi của giáo viên:
                       Có chỗ ở nội trú cho người độc thân;
                       Được hưởng các quyền lợi của người lao động theo Luật lao động và Luật cán bộ, công chức nhà nước và các quyền lợi khác của ngành Đường sắt, của trường.
           * Ghi chú: Ưu tiên cho nam giới và những người đã có kinh nghiệm công tác.
2. Địa chỉ làm việc:
           Trường Cao đẳng nghề Đường sắt (Phân hiệu tại phía Nam)
           Số 431 (số 07 cũ) đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1,
                       phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương
3. Liên hệ:           
           Mọi chi tiết xin lên hệ Phòng Hành chính Tổ chức         (Đ/c Liêm)
           Điện thoại: 0650 3752 033         Fax:     0650 3742 816             


Nơi nhận:                                                                  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Như trên;                                                       GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU PHÍA NAM- Lưu.                                                                                      (Đã ký )

                                                                                     Phạm Văn Chánh


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Phòng Hành chính-Tổ chức
Các tin